Sekretesspolicy / Privacy policy

Denna webbplats ägs och drivs av Svensk Pilotutbildning AB.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker Webbplatsen www.svenskpilotutbildning.se. Vi vill informera om vilka uppgifter vi får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad vi gör med uppgifterna. I denna sekretesspolicy beskriver vi vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder den.

Svensk Pilotutbildning PERSONUPPGIFTSPOLICY

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).

Denna policy är tillgänglig på svenskpilotutbildning.se. Svensk Pilotutbildning kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse så att personlig information behandlas konfidentiellt. Svensk Pilotutbildning kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Svensk Pilotutbildning kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer, epost. OBS se till att detta är korrekt angivet i varje enskilt fall för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
 • Om du kontaktar Svensk Pilotutbildning, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Svensk Pilotutbildning igen.

Information som vi samlar in

Vi kan be om dina personuppgifter när du

 • använder våran webbplats
 • ber om offerter, tjänster, support, nedladdningar, utvärderingsversioner, rapporter eller information
 • beställer tjänster eller registrerar dig för event
 • deltar i undersökningar, tävlingar eller andra kampanjaktiviteter online eller på annat sätt
 • prenumererar på nyheter, e-post med kampanjmeddelanden eller annat material
 • söker jobb
 • kontaktar oss.

Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du lämnat för att sända dig information (via brev, sms eller e-post) om oss och produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss. Du kommer inte att få sådan information om du angivit att du motsätter dig det. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få sådan information från oss, kontaktar du oss och anger din e-postadress.

Information som samlas in automatiskt

Vi kan använda cookies, pixeltaggar, loggfiler och andra tekniker för att samla in viss information om besökare på vår webbplats, hur våra onlinetjänster används och om interaktioner med vår e-post och våra onlineannonser. Genom dessa medel kan vi exempelvis få information om din webbläsartyp och ditt operativsystem, visade webbsidor, länkar som du klickat på, IP-adress, webbplatser du har besökt innan du kom till vår webbplats, e-post från oss som du öppnar, vidarebefordrar, eller använder för att klicka dig fram till vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att den slutar acceptera nya cookies, så att du får ett meddelande när du får en ny cookie, för att inaktivera befintliga cookies, och för att utelämna bilder (vilket inaktiverar pixeltaggar).

Laglighet i behandlingen

Svensk Pilotutbildning kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se att alla dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Svensk Pilotutbildning informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Svensk Pilotutbildning i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Hur vi använder personuppgifter

Svensk Pilotutbildning använder personuppgifter för att:

 • Vi kan använda den information vi samlar in för att kontakta dig. Till exempel kan vi svara på dina kommentarer eller frågor, eller vid behov kontakta dig vid bearbetningen av en produkt eller tjänst du begärt via vår webbplats.
 • skicka information om specifika event du har valt att delta i samt kampanjerbjudanden och undersökningar kring dessa.
 • anpassa, analysera och förbättra våra produkter, tjänster (inklusive innehåll och reklam på webbplatsen), olika tekniker, kommunikation och relation med dig.
 • skydda säkerheten i våra webbsidor, vårt företag eller våra produkter eller tjänster.
 • i annat fall i enlighet med information till dig när personuppgifterna samlas in.

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. (Glöm inte att ange din e-postadress.)

Rättslig grund för behandling

Svensk Pilotutbildning samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Svensk Pilotutbildning, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Svensk Pilotutbildnings åtaganden enligt det aktuella avtalet. Svensk Pilotutbildning kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Svensk Pilotutbildning är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Svensk Pilotutbildning låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Svensk Pilotutbildning.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies – Är tredje part oavsett

Svensk Pilotutbildning använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Svensk Pilotutbildning säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Svensk Pilotutbildning använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Svensk Pilotutbildning förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, Till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Svensk Pilotutbildnings hemsida.

 

 

Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning