Tillträde och Behörighet Flyglärarutbildning

För att vara behörig till att antas till en yrkeshögskoleutbildning skall du:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 • Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkt.
 • Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 • Genom svensk eller utländsk utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, där man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i 2,250 gymnasiepoäng. Dessutom kan sökande som uppfyller de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildningen före den 1 januari 2013 anses vara behörighet.

Krav på särskilda förkunskaper

Gamla gymnasiesystemet, lägsta betyget godkänt i:

 • Matematik B
 • Engelska B
 • Fysik A

Nya gymnasiesystemet, lägsta betyget E i:

 • Matematik 2B
 • Engelska 6
 • Fysik 1A

Ytterligare krav på särskilda förkunskaper från kommissionens förordning (EU) 1178/2011 för utfärdande av flyglärarbehörighet:

Vidare så krävs följande minimikrav på sökande:

 • vara minst 18 år gammal.
 • Inneha minst 200 timmar totaltid på flygplan.
 • Inneha 100 timmars erfarenhet som befälhavare på flygplan.
 • Ha genomfört 20 timmars distansflygning enligt Visuella Flyg Regler (VFR) som befälhavare på flygplan, inbegripet en flygning på minst 300 NM under vilken två fullstopplandningar på två olika flygplatser ska genomföras.
 • Inneha ett giltigt CPL(A) eller ATPL(A), utfärdat i enlighet med EASA Part-FCL.
 • Inneha ett giltigt medicinskt intyg klass I utfärdat i enlighet med EASA Part-MED.
 • Avklarad CPL(A)- eller ATPL(A)-teori.
 • Genomgått minst 10h instrumentutbildning med instruktör på flygplan, varav maximalt 5 timmar får genomföras i FSTD (flygsimulator) på marken.
 • Inneha minst 30 timmars flygtid på Single Engine Piston flygplan (enmotoriga kolvmotorflygplan), varav 5 timmar skall vara inom den halvårsperiod som föregår antagningsprovet.
 • Ha befogenhet att vara befälhavare på luftfartyg i vilken utbildningen genomförs. 

Fastställande av behörighet

Sökprocessen

1. Innan kursen startar måste följande göras och uppfyllas:

 • Fyll i ”Ansökningsformulär FI(A)” som finns att hämta på hemsidan under Flyglärarutbildning. Bifoga även kopior på:
  • Giltigt certifikat.
  • Giltigt medicinskt intyg.
  • De tre sista sidorna i flygdagboken som tydligt visar flygtidssummering.
  • Ytterligare kopior från flygdagboken som intygar att samtliga krav under beskrivningen för särskilda förkunskaper uppfylls innan kursstart.
  • CPL eller ATPL-teoriresultat.
  • Kopior på skolbetyg.

Skicka ansökan med ovanstående dokument bifogade som bilagor till e-postadressen  info@svenskpilotutbildning.se. Rubriken i mailet skall vara ”Ansökan FI-utbildning”.

Ansökan kommer att handläggas av en antagningskommission som leds av Skolchefen. Du kommer att få en bekräftelse på att ansökan mottagits och få information om eventuella nödvändiga kompletteringar för att ansökan skall anses vara komplett. All kommunikation mellan skolan och dig kommer att ske genom e-post.

2. Antagningsprocessen

Om du uppfyller alla formella krav blir kallad till en antagningsprocess så snart som möjligt efter komplett inskickad ansökan, dock tidigast sex (6) månader före utbildningens start.

Antagningsprocessen för flyglärarutbildningen består av fyra (4) steg:

 • Intervju.
 • Svensk Pilotutbildnings pilotkompetensprov Kompassen (The Compass).
 • Teoretiskt diagnostiskt kunskapsprov.
 • Praktiskt färdighetsprov.

Antagningsprocessen kommer att genomföras vid avtalat tillfälle efter att ansökningsformuläret med tillhörande bilagor är inskickade.

3. Intervju

En intervju görs utav minst två representanter från skolledningen, i regel Skolchefen och chefsinstruktören. Eventuella intyg gällande arbetslivserfarenhet tas med till intervjun.

4. Pilotkompetensprov Kompassen (The Compass)

Utöver intervjun måste du även göra svensk Pilotutbildnings pilotkompetensprov Kompassen (The Compass) vilket ser till lämplighet till pilotyrket. Om du genomfört pilotkompetensprovet vid ett tidigare tillfälle med tillfredsställande resultat under de senaste fem (5) åren, så kan du tillgodoräkna dig tidigare resultat.

5. Ett teoretiskt inträdesprov

Ett teoretiskt diagnostiskt kunskapsprov skall genomföras som en del av antagningsprocessen. Provet är i nivå med PPL-teori och ger en indikation på om minimikraven som ställs på de teoretiska kunskaperna uppfylls. Det teoretiska kunskapsprovet innehåller 80 frågor (med ’multiple-choice’ form) som omfattar samtliga ämnesområden som ingår i utbildningen och för att uppnå en godkänd nivå så måste du uppnå ett resultat av minst 80% korrekta svar.

6. Ett praktiskt inträdesprov

Ett praktiskt flygprov måste genomföras med godkänt resultat innan kursstart. Provet tar ungefär en timma med avsikten att säkerställa att du har den praktiska färdigheten och flygtrimmen som krävs för att kunna uppnå ett godkänt resultat efter genomförd kursen. Vidare så avser det praktiska färdighetsprovet utgöra en bedömningsgrund för fallenhet för rollen som flyglärare i luftfartyget. Till det praktiska flygprovet så skall du förbereda genomförandet av en lektion. Lektionen skall omfatta övningen ”rodrens verkan”, samt förbereda en så kallad pre-flight briefing (15-20 minuter). Därmed så kommer det praktiska inträdesprovet delvis att genomföras som en kontroll (check) där du får demonstrerar att du kan framföra luftfartyget på ett säkert och tillfredsställande sätt och delvis som en provlektion där du får förbereda en ’briefing” inför en lektion.

All dokumentation och alla resultat förs in i skolans CRM-system och sparas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Har du en komplett ansökan med godkända antagningskrav, gjort bra ifrån dig på den personliga intervjun och Kompassen samt visat en lämplighet för yrket genom det diagnostiska kunskapsprovet och praktiska färdighetsprovet, så skall du vara behörig att börja Svensk Pilotutbildnings flyglärarutbildning.

Reell kompetens

Du ansvarar för att inkomma med tillräcklig dokumentation för att intyga dess behörighet till utbildningen.

Som en del av antagningsprocessen till utbildningen så bedöms din reella kompetens med hjälp av antagningsprocessens två senare delar – teoretiskt diagnostiskt kunskapsprov och ett praktiskt färdighetsprov. Där utvärderas dina teoretiska och praktiska färdigheter för att säkerställa att du når upp till de kunskapskrav som krävs för att kunna börja utbildningen.

Urval och urvalsprocess

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen skall ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Betyg 

Avlagt gymnasieexamen samt minst betyg E i matematik 2b, engelska 6 och Fysik 1a (eller motsvarande i det gamla gymnasiesystemet). Betyg i dessa ämnen är ett krav för att få börja på flyglärarutbildningen.

Särskilt prov

1. Intervju

Enskilt samtal görs med minst två representanter från skolledningen. Syftet är att fånga upp sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Pilotkompetensprov

Sökande skall genomgå skolans pilotkompetensprov Kompassen vilket ser till lämplighet för läraryrket. Testen ger en god indikation av sökandes anlag och profil för yrket och fokuserar på att utvärdera sökandes koordinationsfärdigheter, minne, spatiala orientering, huvudräkning och ”multi tasking” förmåga.

3. Teoretiskt kunskapsprov

Ett teoretiskt kunskapsprov bestående av 80 ”multiple-choice’ frågor inom relevanta ämnesområden. Är till för att säkerställa at sökandes grundkunskaper är tillräckliga.

4. Praktiskt prov

Sökandes praktiska färdigheter utvärderas under ett praktiskt prov.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Sökprocessen börjar med att du skickar in din ansökan som finns att hämta på följande länk och skickar in denna med tillhörande dokument/bilagor som e-post till  info@svenskpilotutbildning.se. Rubriken på e-posten skall vara  ”Ansökan FI-utbildning”.

En antagningskommitté ansvarar för att antagning och urval sker i enlighet med de riktlinjer som är föreslagna och skall inför varje antagning presentera underlag och förslag till antagning för utbildningens ledningsgrupp. Antagningskommittén kommer att ledas av Svensk Pilotutbildnings skolchef.

När antagningskommittén mottar din ansökan kommer du att få en bekräftelse på att den är mottagen samt eventuell information om nödvändiga kompletteringar för att ansökan skall anses vara komplett.

När din ansökan är komplett och om du uppfyller alla formella krav, så kommer du att bli inkallad till antagningsprocessen och få förslag på datum och tider. Detta kommer dock att ske tidigast sex (6) månader före utbildningens start.

Urval av sökande sker därefter enligt följande princip:

 • Sökande måste uppnå ett godkänt resultat i antagningsprocessens alla fyra delmoment (intervju, pilotkompetensprovet Kompassen, teoretiskt kunskapsprov och praktiskt färdighetsprov).
 • Antagningsprocessen tar vid.
 • Poängsättning kommer att ske under antagningsprocessens fyra olika delmomenten, enligt följande:
 1. oIntervju 1-10 poäng (5 poäng krävs för Godkänt).
 2. oPilotkompetensprovet Kompassen 1-35 poäng (23 poäng krävs för godkänt).
 3. oTeoretiskt kunskapsprov 1-20 poäng (16 poäng krävs för godkänt).
 4. oPraktiskt färdighetsprov poängsätts inte. Resultatet blir Godkänt eller Icke-godkänt.
 • Platserna tilldelas därefter, i fallande led, de sökande som har uppnått högst poäng under antagningsprocessen. Maxpoäng är 65 (10p + 35p + 20p).
 • Om två sökande har samma poäng, så skall lottning avgöra vem som får platsen.
Våra filmer
Intervju
Blogg

Vill du veta mer om våra pilotutbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Flygplansutbildning
Helikopterutbildning